Skip to main content

close

超级单元
(高压、大流量、模拟信号输入、高精度型)
压力-流量特性

不同规格的泵的压力-流量特性(PQ图)的介绍

压力-流量特性(单泵200V规格)

SUT00S3018-30-A

PQ chart - 1

最高使用圧力=17.6 [MPa]
最大流量=30 [L/min]
指令电压=5 [V]

SUT00S5021-40-A

PQ chart - 2

最高使用圧力=20.6 [MPa]
最大流量=50 [L/min]
指令电压=5 [V]

SUT00S8018-40-A

最高使用圧力=17.6 [MPa]
最大流量=80 [L/min]
指令电压=5 [V]

SUT00S5025-40-L-N0432

最高使用圧力=24.5 [MPa]
最大流量=50 [L/min]
指令电压=5 [V]

SUT00S15018-40-A

最高使用圧力=17.6 [MPa]
最大流量=150 [L/min]
指令电压=5 [V]

压力-流量特性(单泵规格)400V单泵

SUT00S5021-40YA-N0265

最高使用圧力=20.6 [MPa]
最大流量=50 [L/min]
指令电压=10 [V]

SUT00S8018-40YA

最高使用圧力=17.6 [MPa]
最大流量=80 [L/min]
指令电压=10 [V]

SUT00S13018-40YA-N0218

最高使用圧力=17.6 [MPa]
最大流量=130 [L/min]
指令电压=10 [V]

SUT00S13021-40YA-N0286

最高使用圧力=20.6 [MPa]
最大流量=130 [L/min]
指令电压=10 [V]

SUT00S15018-40YA

最高使用圧力=17.6 [MPa]
最大流量=150 [L/min]
指令电压=10 [V]

SUT00S20018-40YL-N0340

最高使用圧力=17.6 [MPa]
最大流量=200 [L/min]
指令电压=10 [V]

S-SUT00S25018-40YA

最高使用圧力=17.6 [MPa]
最大流量=250 [L/min]
指令电压=10 [V]

S-SUT00S30018-40YA

最高使用圧力=17.6 [MPa]
最大流量=300 [L/min]
指令电压=10 [V]

压力-流量特性(双泵200V规格)

SUT00D3021-30-B-N0436

最高使用圧力=17.6/20.6 [MPa]
最大流量=30/18.3 [L/min]
指令电压=10 [V]

SUT00D8021-40-B-N0323

最高使用圧力=17.6/20.6 [MPa]
最大流量=80/38.4 [L/min]
指令电压=10 [V]

SUT00D13021-40-B-N0321

最高使用圧力=20.6/20.6 [MPa]
最大流量=130/47.9 [L/min]
指令电压=10 [V]

SUT00D15021-40-B-N0365

最高使用圧力=17.6/20.6 [MPa]
最大流量=150/70.9 [L/min]
指令电压=10 [V]

SUT00D20021-40-L

最高使用圧力=11.5/25.0 [MPa]
最大流量=200/56 [L/min]
指令电压=10 [V]

SUT00D30028-30-L

最高使用圧力=9.0/28.0 [MPa]
最大流量=300/56.0 [L/min]
指令电压=10 [V]

压力-流量特性(双泵400V规格)

SUT00D8021-40YB-N0324

最高使用圧力=17.6/20.6 [MPa]
最大流量=80/38.4 [L/min]
指令电压=10 [V]

SUT00D13021-40YB-N0322

最高使用圧力=20.6/20.6 [MPa]
最大流量=130/47.9 [L/min]
指令电压=10 [V]

SUT00D15021-40YB-N0358

最高使用圧力=17.6/20.6 [MPa]
最大流量=150/70.9 [L/min]
指令电压=10 [V]

S-SUT00D20021-40YL

最高使用圧力=11.0/25.0 [MPa]
最大流量=200/56 [L/min]
指令电压=10 [V]

S-SUT00D8025-40YL

最高使用圧力=15.0/25.0 [MPa]
最大流量=80/40.0 [L/min]
指令电压=10 [V]

S-SUT00D13025-40YL

最高使用圧力=15.0/25.0 [MPa]
最大流量=130/37.3 [L/min]
指令电压=10 [V]

S-SUT00D20025-40YL

最高使用圧力=16.5/25.0 [MPa]
最大流量=200/56.1 [L/min]
指令电压=10 [V]

S-SUT00D22028-30YL

最高使用圧力=14.0/28.0 [MPa]
最大流量=220/63.2 [L/min]
指令电压=10 [V]

Go To Page Top